Aktualizacja programów nauczania

W ramach projektu “Aktualizacja programów nauczania na kierunkach branży mechanicznej w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Pleszewie w partnerstwie z Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu Ewa Tomczak zapewniała wsparcie organizacyjne i wraz z Martą Kuroszczyk koordynowała część badawczą.

Badania trwały od lutego do maja 2022 roku. Proces obejmował analizę danych zastanych, warsztaty badawcze w szkołach, ankiety internetowe, wywiady indywidualne z uczniami i przedsiębiorcami oraz grupowe wywiady eksperckie. Efektem jest raport z pogłębionej analizy potrzeb pracodawców i uczniów, na podstawie którego zaktualizowano programy nauczania na kierunkach: technik pojazdów samochodowych oraz technik mechatronik w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie.

Opracowanie zawiera informacje dotyczące jakości kształcenia na kierunkach technik mechatronik i technik pojazdów samochodowych oraz propozycje i kierunki zmian programów nauczania w odpowiedzi na potrzeby uczniów, przedsiębiorców oraz w odniesieniu do obecnych trendów w kształceniu zawodowym.

Projekt „Aktualizacja programów nauczania na kierunkach branży mechanicznej w Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie” korzysta z dofinansowania o wartości 93.540 euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem projektu jest dostosowanie oferty kształcenia Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie do potrzeb rynku pracy poprzez aktualizację programów nauczania na kierunkach w branży mechanicznej.